Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő adatai és elérhetőségei
A cég neve: ALHAMBRA-PRESS Kommunikációs Betéti Társaság (a továbbiakban: Bt.)
A cég rövidített elnevezése: ALHAMBRA-PRESS Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-757627
Székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u 7. I. em. 3.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 33–35. félemelet 7.
A cég elektronikus elérhetősége: szerk [at] hang [dot] hu
A cég internetes honlapja: https://hang.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja

A Bt. a szolgáltatásainak elérhetősége céljából internetes honlapot üzemeltet. A Bt. internetes honlapjának felkeresésével a látogató személyes adatokat ad át a Bt. részére. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében, az ún. sütik (cookie-k). A Bt. ezeket a webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében használja. 

A webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
  • Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon az AdsInteractive Kft. (email: sales [at] adsinteractive [dot] hu) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az AdsInteractive Kft. harmadik személyek részére – adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az AdsInteractive Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az AdsInteractive Kft. minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices.

A Bt. honlapján biztosított egyes további funkciók (pl. regisztráció) igénybevételéhez egyes esetekben bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) is szükség lehet, melyek megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok a kapcsolattartás megkönnyítését szolgálják. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Bt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Bt. a honlap üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vehet igénybe az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.

Adatfeldolgozó lehet:
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3. California 94043, USA) https://policies.google.com/privacy?hl=hu

MailChimp: The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308 USA) https://mailchimp.com/legal/privacy/

OneSignal (2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054) https://onesignal.com/privacy_policy

Netrix Számítástechnikai és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 5. em
Cégjegyzékszám: 01 09 706619
Adószám: 12853207-2-41
Képviselő: Kőszegi Péter
Telefonszám: +36 (30) 632-6221
E-mail cím: iroda [at] netrix [dot] hu
Honlap: www.netrix.hu
A társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
http://netrix.hu/content/data_protection_policy

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Tel.: +49 (0)9831 505-0
Fax: +49 (0)9831 505-3
Email: info [at] hetzner [dot] com
Registration Court Ansbach, HRB 6089
VAT ID No. DE 812871812

A Magyar Hang bankkártyás fizetési szolgáltatókkal is együttműködik, ezek a PayPal Holdings Inc., Barion Payment Inc.

A fentieken túlmenően a Bt. elsősorban azokat a személyes adatokat kezeli, melyek kezelésére a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult, illetve amelyek az érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A Bt. a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön adatkezelési hozzájárulásának keretei között és annak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az érintett személyes adatok kategóriái:
név
elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím, lakcím/kézbesítési cím)
számlázási adatok (cég / egyéni vállalkozó székhelye, adószáma)

A Bt. a személyes adatokat nem továbbítja harmadik személynek. A Bt. továbbá nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek.

Tájékoztatás az érintett jogairól

1.) Az érintett kérelmezheti a Bt.-nél
a) hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
d) személyes adatai kezelésének korlátozását,
e) a személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátását (adathordozhatósághoz való jog).

A Bt. az Infotv. 15-18. §-aiban és a GDPR 12. cikkében foglaltak szerint tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett a Bt. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Bt. a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Bt.-nek küldött írásbeli nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Bt. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet a GDPR 34. cikkében foglaltak szerint az adatvédelmi incidensről.

2.) Az érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kéréseit az alábbi címekre küldheti:
Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 33–35. félemelet 7.
E-mail cím: elofizetes [at] hang [dot] hu

3.) Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu) panasszal fordulhat, bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett továbbá a jogainak megsértése esetén a Bt. ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Vonatkozó jogszabályok
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

A webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.