Általános szerződési feltételek

AZ ALHAMBRA-PRESS KOMMUNIKÁCIÓS BT. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozza az ALHAMBRA-PRESS Kommunikációs Betéti Társaság (továbbiakban Kiadó) által kiadott Magyar Hang elektronikus (Magyar Hang Plusz) hozzáférése, a hetilap pdf és nyomtatott formátumú előfizetésének (a továbbiakban Kiadvány), a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadvány Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

Címzett az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével. 

Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványnak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a Címzett részére. 

Előfizető, a Címzett fogalma alatt meghatározott azon személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Kiadó kiadványát megrendeli, arra előfizet, illetve aki rendelkezik a Címzett személyéről. 

Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az egyes határozott idejű Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem fedett periódusok. 

Magyar Hang Plusz: havi előfizetési díj ellenében hozzáférés a hang.hu oldalon megjelenő összes cikkhez

Pdf-előfizetés: a Magyar Hang hetilap aktuális száma e-mailben elküldve, pdf formátumban

Kiadó:
ALHAMBRA-PRESS Kommunikációs Betéti Társaság székhelye: 1034 Budapest, Szomolnok u. 7. I. em. 3.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-06-757627 cégjegyzékszámon; Elérhetőségek: honlap: https://magyarhang.org, https://hang.hu, E-mail: elofizetes [at] hang [dot] hu 

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, nyilvántartásba vett időszaki lapokat és a weboldalon elérhető Magyar Hang Plusz terméket. 

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint. 

Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyének esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi. 

3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére egyéb módon megfizetésre kerül. A határozatlan idejű Előfizetési Jogviszonyon, mint határozatlan idejű keretszerződésen belül az egyes határozott idejű Előfizetések jelentik a jogviszony aktív szakaszait. 

3.2 A Megrendelés történhet: 

3.2.1.A Kiadónál: a Kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetési kupon visszaküldésével, 

– a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális adatokat tartalmazó postai levélben

– a Kiadó által üzemeltetett https://hang.hu és https://magyarhang.org weboldal webshopján keresztül 

– az elofizetes [at] hang [dot] hu elektronikus címre küldött, a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális adatokat tartalmazó üzenetben 

3.2.2 A Kiadón kívüli előfizetési lehetőség: Amennyiben a Kiadvány nem a Kiadónál, hanem a Kiadó Terjesztőnél kerülnek megrendelésre, úgy az Előfizető és a Terjesztő között jön létre az előfizetési jogviszony a Terjesztő vonatkozó mindenkori Általános Szerződési Feltételei szerint. Ilyen esetben az előfizető a Terjesztőnek fizeti meg az előfizetés díját, a számla kiállítója a Terjesztő. (A Kiadvány terjesztését a jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi a „Hírlap előfizetők részére nyújtott lapterjesztéshez kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei” alapján.) A Terjesztőnél történő előfizetés esetében a megrendelések az alábbi elérhetőségeken, illetve módokon tehetőek meg: – a Magyar Posta Zrt.- nél közvetlenül telefonon: +36-80-444-444, faxon: +36-1-303-3441 és emailben: hirlapelofizetes [at] posta [dot] hu – a Magyar Posta Zrt. képviselőinél (ide értve a hírlap-kézbesítőket is), valamint a Magyar Posta Zrt. által megbízott valamennyi postahivatalban, mozgópostánál személyesen; 

3.2.3 A Kiadó az általa kiadott Kiadványra vonatkozó adatokat, továbbá a mindenkor érvényes előfizetési díjakat és az általánosan meghirdetett akciós ajánlatokat a https://hang.hu internetcímen folyamatosan közzéteszi és aktualizálja.

3.3 A Megrendelés minimális tartalma: 

a) az előfizetni kívánt Kiadvány megjelölése; 

b) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),

c) a kézbesítés kezdő időpontja, amennyiben annak nem a Kiadó által megadott legkorábbi időpontban, hanem azt követően kell kezdődnie; 

d) az Előfizetés időtartama – az időtartam megjelölése nélkül leadott Megrendelés az adott kiadvány esetében csekkes fizetési móddal történő előfizetés esetén meghirdetett legkisebb periodicitással automatikusan meghosszabbodó folyamatos Megrendelésnek minősül;

e) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), 

f) a Címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését;

g) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölése a jelen ÁSZF 6.2 pontja szerint. 

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek. 

A visszaigazolás tartalmazza

a) a Kiadó cégnevét és székhelyét, 

b) az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, 

c) Előfizető vevőkódját, 

d) a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát,

e) az Előfizetés időtartamát, valamint a kézbesítés kezdő hónapját, 

f) az előfizetési díjat, és az előfizetési díj befizetésének határidejét, illetve,

g) a jelen ÁSZF elérhetőségét. 

A https://magyarhang.org és a https://hang.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. 

A Magyar Hang webshopjában az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendő. Az előfizetési díj a szállítási költséget is tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. Ha időközben emelkedik az előfizetési díj, az következő fizetési ciklusban kerül érvényesítésre.

A vásárlás utáni elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát. Kiadó érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy héttel a befizetést követően kezdődnek. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz. 

3.5 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét a Kiadó vagy Terjesztő részére megadja; 

a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges

b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: elektronikus számla küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott email postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik. 

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik. 

3.7 Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak A változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel. 

3.8 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére egyéb módon megfizetésre kerül. 

3.9 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel (pdf esetén e-mail fiókba küldéssel) kerüljön kézbesítésre. 

3.10 Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy 

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, az előfizetési lehetőségekről és ajánlatokról, egyéb, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzés célból kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában. 

c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék; 

d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben kiegyenlítésre kerül (ezt követő befizetés új Előfizetésnek minősül); 

e) a Kiadó, az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse; illetve

f) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte. 

3.11 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Előfizetés mellett az Előfizető a Terjesztőnél is előfizet a Kiadó Kiadványára, vagy az előfizető csak a Terjesztőnél fizet elő a Kiadó Kiadványaira, úgy a Terjesztőnél előfizetett Kiadvány tekintetében, a Kiadó, a Terjesztő vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (Hírlap előfizetők részére nyújtott lapterjesztéshez kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben és annak kiegészítő feltételeiben) foglaltak szerint adatkezelő. 

3.12 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k): 

– Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.). Az átadott adatok (név, cím, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, telefonszám, email cím, kapukód) azt a célt szolgálják, hogy a Kiadvány kézbesítése megtörténhessen, illetve egy esetleges reklamációkezelés megvalósulhasson. 

– OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 21.). A kezelt adatok köre: név, cím, bankszámlaszám, fizetési közlemény, és az adatkezelés célja az előfizetési díjak befizetési adatainak feldolgozása

– Barion Payment Zrt. (A Barion Payment Zrt. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény. Tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2009/110/EK Elektronikus Pénzről szóló EU direktívának megfelelően. Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192) Megadandó adatok: kártyán szereplő név, e-mail cím, bankkártya száma, lejárati dátum, vagy Barion-tárca.

3.13 Automatikus fizetések: bankkártyás fizetés esetén automatikusan meghosszabbodik a lejárat után az előfizetés, de a https://hang.hu oldalon a felhasználói fiókban bármikor kikapcsolható az automata fizetés.

4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

4.1 Az Előfizetési Jogviszony megszűnik: 

a) a határozott idejű Előfizetés lejártát/megszűnését követően, amennyiben az Előfizető 2 éven keresztül nem ad le újabb Megrendelést a Kiadó egyetlen Kiadványára sem, a 2 év leteltével; 

b) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével; 

c) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével; 

d) az Előfizető Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony; 

e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható 

4.2 Az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén b)-d) pontok szerinti esetekben a befizetéssel már hatályosult egyes határozott idejű Előfizetések lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek. Az e) pont szerinti esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti. 

5. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE 

5.1 Az Előfizetés megszűnik: a) a határozott idejű Előfizetés lejártával, b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal; c) az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén a 4.1 pontban meghatározottak szerint. 

5.2 A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

5.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult a) a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve b) a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére. 

Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti a)-c) lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza. 

6. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ 

6.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett www.magyarhang.org/elofizetes, hang.hu/elofizetes menüpontja alatt érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó. 

6.2 Az előfizetési díj megfizetése a Kiadó részére történhet:
– bankkártyás fizetéssel partner Szolgáltató (Barion) által üzemeltetett Internetes fizető oldalon keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A vásárló által kapott bankszámlakivonatokon a Barion Pyment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.
– folyószámláról átutalással
– készpénz-átutalási megbízással (csekken)
– személyesen a Magyar Hang szerkesztőségében.

A bankkártyás fizetés megújuló előfizetésként történik, a Barion által működtetett internetes fizető oldalon keresztül. A megújuló előfizetés díját a Barion Zrt. vonja le a bankkártyáról/Baron-tárcából a fizetési fordulónapon mindaddig, míg az előfizető azt engedélyezi. A megújuló fizetés bármikor leállítható a felhasználói fiókban, valamint a Magyar Hang ügyfélszolgálatán e-mailben.

6.3 A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától számítva maximum 45 napon belül kerül sor. 

7. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE 

7.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (Címezetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez. 

7.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles: 

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál; 

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény); 

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni; 

d) egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra. 

7.3 A 7.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel. 

7.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését. 

7.5. A 7.1-7.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget. 

7.6 A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját. A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf 

8. REKLAMÁCIÓKEZELÉS 

8.1 A Kiadó, illetve a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a képviseletében eljáró Terjesztő, az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak). 

8.2 A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők: 

Kiadói ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznap 9-17 óra között: elofizetes [at] hang [dot] hu, +06-1-619-1447

Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk, illetve a Magyar Posta Zrt.-nél történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén; 

a) telefonon a +36-80-444-444 ingyenesen hívható zöld számon (H-Sze: 8-16, Cs-P: 8-20, Szo: 8-11 óráig) 

b) faxon +36-1-303-3440 

c) emailben: hirlapelofizetes [at] posta [dot] hu 

8.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap. 

8.4 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját az érintett Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül juttatja el a 8.2 pontban meghatározott elérhetőségekre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

9. ELÁLLÁS WEBOLDALON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ESETÉN 

9.1 Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között (Előfizető, illetve Szolgáltató) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható. 

9.2 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra. 

Amennyiben az Előfizető elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadványt előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető. 

Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes [at] hang [dot] hu email címre.

A Szolgáltató a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t visszaküldte a Szolgáltatónak (a Szolgáltatót megillető visszatartási jog). A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére. 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett https://magyarhang.org és https://hang.hu honlapon az Előfizetés és támogatás menüpontban. 

10.2 A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 2018. május 3. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a https://magyarhang.org és https://hang.hu weboldalán. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Előfizetési Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a https://hang.hu és a https://magyarhang.org weboldalon elérhető. 

10.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

10.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2020. december 3.